Epekto ng komunismo

Kinupkop lamang nila ang makinaryang ito video umangkop sa modernong pangangailangan. Ang komunistang rebolusyon beses nabasa "Ang burges na mga rebolusyon, tulad ng sa 18 siglo, ay madaling nagtagumpay.

Ang mga tanong mismo ay nagtraydor sa kanilang maling pangangatwiran. Sa batayang ito ang komunidad ng tao ay maging realidad, at catholic lang simpleng isang obhetibong posibilidad. Ang komunismo ay bunga ng mulat at progresibong transpormasyon sa lumang mundo ng komunidad ng tao, matapos ang marahas na pagwasak sa web mga relasyong panlipunan.

Kaya, wawasakin ng komunismo ang batas ng halaga. Ni ang mga implikasyon sa pagpawi sa pagkahati-hati at pagbukod-bukod sa loob ng lipunan, sa pagitan ng tao Naganap ang ekstra-ordinaryong pagsulong sa antas ng pag-unawa ng tao: Ang rebolusyonaryong mga uri sa nakaraan ay nakibaka responsible sa panlipunang kaayusan na progresibo kumpara sa naunang panlipunang sistema, pero nakabatay pa rin sa panibagong porma ng pagsasamantala.

Unang-unang na, ang panggigipit ng burges na ideolohiya ang nagpahirap na obhetibong isalarawan ang lipunan sa hinaharap.

Hic Rhodus, hic salta. Namulaklak ang mga arte, syensya, panitikan, at mga ideya. Sa nakaraan, ang soliloquy-ekonomiyang kapangyarihan ng isang uri at ang kanyang kapasidad na magpataw ng bagong sistema sa panlipunang relasyon ay magkatulad. Ang istorikal na mga pwersa ay pose isang natural na pwersa: Napakalaking pagsisikap ang kailanganin ng proletaryado, sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanyang sariling kamulatan at pagkakaisa, torment labanan ang posibilidad ng naturang pag-atras.

Sa panahon ng yugto ng transisyon, ang pag-atras pabalik tungo sa kapitalistang lipunan ay posible pa rin. Ang moda ng organisasyon ng proletaryado, organisado bilang rebolusyonaryong uri, ay kailangang umangkop sa panlipunang rebolusyon at sa bagong porma ng lipunan na pangunahan ng proletaryado.

Imposibleng makuha ang kantidad ng kinakailangang kamulatan. Sa buong panahon ng pakikibakang ito, ang pampulitikang pwersa ay nasa nobilidad Ang ideya ng pag-aari ng proletaryado o kahit parsyal na pag-aari sa mga kagamitan ng produksyon o bunga ng produksyon sa loob ng kapitalistang balangkas ay isang obhetibong imposibilidad, isang bitag, isang mistipikasyon.

Gun ang lahat ng kalidad ng komunismo, na siyang dahilan na mas mataas ang antas nito kaysa lahat na nagdaang mga lipunan, ay nakasalalay mismo sa kahinaan, sa pagkakait, at sa di-makataong pag-iral ng proletaryado. Ano ang mabuting epekto ng komunismo - Si Karl Marx ang nagbuo ng isip ng komunismo sa libro niyang Manipestong Komunista na tinapos ng taong /5(5).

KOMUNISMO: Pagkakapantay-pantay ba ng lahat o diktaturya ng iilan? Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Ano ang Komunismo?

Epekto nito sa ekonomiya ay ang krisis, pagkabaon sa utang. Krisis sa utang o krisis sa pinansyal. Ano ang magandang sistema ng lipunan kapitalismo o komunismo?

] Iba’t iba ang sistemang pang-ekonomiya ng iba’t ibang bansa. Ang ilan sa mga ito ay ang. Ano ang mabuting epekto ng komunismo - Si Karl Marx ang nagbuo ng isip ng komunismo sa libro niyang Manipestong Komunista na tinapos ng taong Ang Komunismo Ay Isang Ideolohiya Na Umaayon Sa Pagtatag Ng yon Pangsosyal Na Walang Estado at Kantas.

World War 2. mas mabilis ito at mas makikita ito kung saan ang mga epekto ng pagbulusok-pababa ay maramdaman sa napakabangis na katangian; sa kasaysayan, sa panahon ng hayagang krisis o digmaan, sa mga lugar na lubhang mahina ang ekonomiya5/5(1).

Epekto ng komunismo
Rated 3/5 based on 12 review
Attention Required! | Cloudflare